COOKIEBELEID
Vrouwen Maasduinen plaatst géén cookies op haar website

 

 

PRIVACYVERKLARING
Vrouwen Maasduinen vindt het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en wil ervoor zorgen dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Daarom wordt op deze pagina toegelicht welke persoonsgegevens van u verzameld worden, voor welke doelen en wat ermee gebeurt.

In het kort komt deze privacyverklaring erop neer dat uw persoonsgegevens:
• alleen worden gebruikt voor doelen die met u zijn overeengekomen;
• niet met anderen worden gedeeld, tenzij in deze privacyverklaring aangegeven;
• zorgvuldig beveiligd worden.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Vrouwen Maasduinen.
Vrouwen Maasduinen is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die op deze website worden genoemd.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Hier gaat het bijvoorbeeld om de namen en contactgegevens van de leden (een bestaande of potentieel lid), maar ook om informatie zoals bankgegevens en interesses..
Aan het verwerken van persoonsgegevens zijn bijzondere wettelijke voorschriften verbonden. Wanneer wij persoonsgegevens van gebruikers of leden verwerken, houden wij ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’).


Doel
Vrouwen Maasduinen verwerkt persoonsgegevens vanwege een lidmaatschap van de vrouwenbeweging en is daarom verwerkingsverantwoordelijke .

Hieronder geven we voor de verschillende typen dienstverlening aan welke rol Vrouwen Maasduinen vervult als verwerkingsverantwoordelijke en voor welke doeleinden persoonsgegevens worden gebruikt.
Voor de uitvoering van de overeenkomst:
• het leveren van een dienst, inclusief de behoefte en wensen van een lid tot het aanpassen van een dienst;

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting:
• in het kader van nakoming van wet- en regelgeving, voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controles, waaronder financiële zoals de boekhouding.

Omdat wij een gerechtvaardigd belang hiervoor hebben:
• de totstandkoming van de overeenkomst, een ledenavond of workshop;
• de verzorging van informatievoorziening, zoals bijvoorbeeld het sturen van een nieuwsbrief of ander elektronisch bericht;
• een lid de gelegenheid te bieden informatie te delen op een website (zoals facebook);
• het gebruik van een website, inclusief de bijbehorende technologie, te analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen, mede om misbruik en fraude tegen te gaan.

Benodigde Persoonsgegevens
Om deze doelen als verwerkingsverantwoordelijke te kunnen bereiken, kan Vrouwen Maasduinen onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:
• NAW gegevens zoals roepnaam, initialen, naam -eventueel meisjesnaam, straat, postcode, woonplaats, telefoon / mobiel, e-mailadres-;
• Geboortedatum en plaats
• Burgerlijke staat;
• Interesses;
• Bankgegevens.
• Foto’s welke gebruikt kunnen worden op de website en op Facebook


Gebruik van diensten
Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Vrouwen Maasduinen kan u gevraagd worden om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn dan noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden, conform de wettelijke bewaarplicht, bewaard in het databestand van Vrouwen Maasduinen.
Communicatie
Wanneer u een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in het e-mailarchief. Als gevolg van back-up procedures en de wettelijke bewaarplicht kunnen deze berichten gedurende 7 jaar worden opgeslagen. Soms wordt u gevraagd naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.
Derden
Vrouwen Maasduinen verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienst, een verzoek of in het algemeen de goede uitvoering van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.
In bijzondere omstandigheden stellen wij zonder toestemming persoonsgegevens van gebruikers of klanten ter beschikking aan derden, bijvoorbeeld in geval van een rechtmatig verzoek van een daartoe bevoegde autoriteit.

Bewaartermijn
Wij bewaren deze persoonsgegevens in beginsel zolang als dat in redelijkheid noodzakelijk is voor bovengenoemde doeleinden en om te voldoen aan wettelijke en fiscale bewaarverplichtingen.
Beveiligingsmaatregelen
Conform de verplichtingen uit de AVG spannen wij ons in om een adequaat beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens te handhaven, dat gelet op de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
De opslag van onze gegevens vindt plaats bij Strato en Google welke hoge beveiligingsstandaarden hanteren op het gebied van beveiliging.

Rechten van Betrokkenen
Na een verzoek tot inzage van persoonsgegevens kunnen gegevens onjuist of onvolledig blijken. Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen gecorrigeerd of aangevuld worden door Vrouwen Maasduinen op de onderstaande manieren te contacteren. Ook kan een lid Vrouwen Maasduinen verzoeken om gegevens te wissen. Wij zullen aan een verzoek om het wissen van gegevens voldoen indien er geen wettelijke verplichting of andere gegronde redenen bestaan, waardoor wij de gegevens moeten bewaren.

Verzoeken om van deze rechten gebruik te maken kunnen worden gedaan via vrouwenmaasduinen@gmail.com
of per post aan Secretariaat Vrouwen Maasduinen, t.a.v.Birgit Binn, Pastoor Erphagenstraat 3, 5854 CG Bergen, onder vermelding van ‘persoonsgegevens’.

Datalekkenprotocol
Wij nemen maatregelen die betrekking hebben op het voorkomen van datalekken. Hierbij horen digitale en analoge beveiligingsmaatregelen op onze infrastructuur en het trainen van bestuursleden door Jos Koper, een specialist in Privacy & Security.
Daarnaast zijn er ook procedures aanwezig voor de stappen die genomen moeten worden bij een datalek. Dit zorgt ervoor dat snel en effectief kan worden gehandeld om de schade zoveel mogelijk te beperken. De hoogste prioriteit na het ontdekken van een datalek is het dichten van het lek.
Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en wij hiertoe wettelijk verplicht zijn doen wij een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor betrokkenen. Als wij verwerkingsverantwoordelijke zijn en het datalek waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de privacy van betrokkenen informeren wij ook de betrokkenen. Er hoeft geen melding te worden gedaan als:
• de persoonsgegevens onbegrijpelijk zijn gemaakt voor onbevoegden, bijvoorbeeld doordat versleuteling toegepast is;
• Vrouwen Maasduinen beschermingsmaatregelen heeft genomen die ertoe leiden dat het hoge risico van het datalek zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;
• de melding aan de betrokkenen onevenredig veel inspanningen vergt. In dat geval zal Vrouwen Maasduinen een openbare mededeling of soortgelijke doeltreffende melding doen van het datalek.


Contact
Mocht u vragen hebben over deze Privacy voorwaarden of de verwerking van persoonsgegevens door Vrouwen Maasduinen, dan kunt u contact opnemen via

vrouwenmaasduinen@gmail.com

of per post aan:

Secretariaat Vrouwen Maasduinen
t.a.v. Birgit Binn
Pastoor Erphagenstraat 3
5854 CG  Bergen
Onder vermelding van ‘persoonsgegevens’.

Deze contactgegevens gelden eveneens voor verzoeken om de rechten van betrokkenen uit te oefenen.

Overig
Wij behouden het recht voor om deze Privacy voorwaarden te wijzigen. De actuele versie van deze Privacy voorwaarden is telkens eenvoudig raadpleegbaar via de website. Vrouwen Maasduinen adviseert u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Deze Privacy voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 29 januari 2023